ARIYANNUR AKSHARASLOKAKALAKSHETHRAM

അരിയന്നൂര്‍  

 

മാര്‍ച്ച് 2018 ലക്കം 75   

പത്രാധിപര്‍ : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 

 

[മാസികയുടെ പഴയ ലക്കങ്ങള്‍ കാണുവാന്‍ ഹോംപേജില്‍ Archives ക്ലിക്കു ചെയ്യുക] 

തത്വമുക്തകം  71

 

പാത്രവിശേഷേ ന്യസ്തം

ഗുണാന്തരം വ്രജതി ശില്പമാധാതുഃ

ജലമിവ സമുദ്രശുക്തൌ

മുക്താഫലതാം പയോദസ്യ

 

ഗുണമുള്ള പാത്രത്തില്‍ നിക്ഷേപിച്ച ശില്പം ഉണ്ടാക്കിയവന്റേതിനെക്കാള്‍ വ്യത്യസ്തമായ ഗുണത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. കടല്‍ച്ചിപ്പിയില്‍വീണമേഘത്തിന്റെ ജലംമുത്തുമണിയാകുന്നതു പോലെ.

വിദ്യ നല്ല ആളുകള്‍ക്കു കൊടുത്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ എന്നര്‍ത്ഥം. എത്ര നല്ല അദ്ധ്യാപകനായാലും വിദ്യാര്‍ത്ഥി നന്നല്ലെങ്കില്‍ പ്രയോജനമില്ല. 


സംസ്ക്കൃതത്തില്‍ നിന്നൊരു മുത്ത് 73

 

കീടഃ കശ്ചന വൃശ്ചികഃ, കിയദയം പ്രാണീ, കിയച്ചേഷ്ടതേ,

കോ ഭാരോ ഹനനേऽസ്യ, ജീവതി സ വാ കാലം കിയന്തഃ പുനഃ

നാമ്‌നാപ്യസ്യ കിയദ്‌ ബിഭേതി ജനതാ ദൂരേ കിയദ്‌ ധാവതി

കിം ബ്രൂമോ ഗരളസ്യ ദുര്‍വ്വിഷഹതാം പുച്ഛാഗ്രശൂകസ്പൃശഃ? 

 

നീലകണ്ഠദീക്ഷിതരുടെ അന്യാപദേശശതകം എന്ന കാവ്യത്തിലുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം.

തേള്‍ വെറുമൊരു കീടം മാത്രമാണ്, അതു് എന്തൊരു ചെറിയ പ്രാണിയാണ്, അത് എന്തു ചെയ്യും? അതിനെ കൊല്ലാന്‍ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? എത്ര കാലം അതു ജീവിച്ചിരിക്കും? എന്നാലും ജനത്തിന് അതിന്റെ പേരു കേട്ടാല്‍ എന്തൊരു പേടിയാണ്, കണ്ടാല്‍ എന്തൊരു ഓട്ടമാണ്,വാലിന്റെ അറ്റത്തെ മുനയിലുള്ള വിഷത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണതയെപ്പറ്റി എന്തു പറയാന്‍!

തേളിന്റെ വാല്‍ എന്നതുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നതു് ഏഷണിക്കാരന്റെ നാക്കാണ്.  യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കഴിവുമില്ലാത്തവനായാലും ഏഷണിക്കാരനെ ആളുകള്‍ പേടിക്കുന്നു. 

advt.

ഭാഷാനാരായണീയം 
 
അര്‍ത്ഥം അറിഞ്ഞു പഠിയ്ക്കുവാനും പഠിപ്പിയ്ക്കുവാനും റെഫറന്‍സിനും ഉതകുന്ന വിധത്തില്‍ നാരായണീയം മൂലവും ലളിതമായ ഭാഷാവൃത്തത്തിലുള്ള പരിഭാഷയും

പരിഭാഷകന്‍ അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍


വില : 350 രൂപ‌


പുസ്തകം ലഭിയ്ക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോണ്‍/വാട്ട്സ് ആപ്പ് 

നമ്പര്‍ : 9447129500

advt.

 

മുത്തും പരിഭാഷയും 

 

ശ്ലോകം 

മഹാരാജ ശീമന്‍ ജഗതി യശസാ തേ ധവളിതേ
പയഃ പാരാവാരം പരമപുരുഷോയം മൃഗയതേ
കപര്‍ദ്ദീ കൈലാസം കുലിശഭൃദഭൌമം കരിവരം
കലാനാഥം രാഹുഃ കമലവസ്തിര്‍ഹംസമധുനാ
ശ്രീമാനായ മഹാരാജാവേ! അങ്ങയുടെ കീര്‍ത്തിയാല്‍ ലോകത്തില്‍ 
വെണ്മ പരന്നപ്പോള്‍ ഈ മഹാവിഷ്ണു പാലാഴിയെ , ശിവന്‍ കൈ
ലാസത്തെ, ദേവേന്ദ്രന്‍ ഐരാവതത്തെ, രാഹു ചന്ദ്രനെ, ബ്രഹ്മാവു
 അരയന്നത്തെ എന്നിങ്ങനെ ഇപ്പോള്‍ തേടി നടക്കുന്നു
(കീര്‍ത്തിയുടെ വെളുപ്പില്‍ വെളുത്ത പദാര്‍ത്ഥങ്ങളെ വേര്‍ തിരിച്ച
റിയാന്‍ കഴിയാതെ വലയുന്നു)കാളിദാസന്‍റേതെന്നു പ്രസിദ്ധിയുള്ള 
ഒരു ശ്ലോകം
പരിഭാഷകള്‍
1
തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍
ധരയ്ക്കുളളിൽ ശ്രീമൻ! വെളുവെളനെ, രാജൻ ! തവയശ:
പ്പരപ്പായ്, ശ്രീശൻ പാൽക്കടലിനെ ,ശിവൻവെള്ളിമലയെ ;
സുരേന്ദ്രൻ തൻ വെള്ളാനയെ ,യഥ തമ-സ്സാശ്ശശിയെയും,
തിരഞ്ഞോടും മട്ടായ്, ദ്രു ഹിണനരയന്നത്തെയുമുടൻ.
2
പി എന്‍ വിജയന്‍
ഹേ, രാജൻ ! തവ കീർത്തിവെണ്മ പലരെക്കഷ്ടത്തിലാക്കുന്നിതാ:
ശ്രീശൈലം തിരയുന്നു ശങ്കര; നടുത്തൈരാവതം ശക്രനും;
പാലാഴിത്തിര വേർതിരിച്ചു തെളിയാതായീ ജഗന്നാഥനും;
മാലാണ്ടോടി നടന്നിടുന്നു തിരയാൻ ഹംസത്തെ നാലാസ്യനും.
3
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 
തിരക്കുന്നൂ ക്ഷീരോദധിയെ ഹരി, യാ രാഹു ശശിയേ
ഹര‍ന്‍ കൈലാസത്തേ, വിധി നിജമരാളത്തെയധുനാ
സുരാധീശന്‍ വിണ്ണാനയെ; നിഖിലവും, വെണ്മയുലകില്‍
പരന്നപ്പോളെങ്ങും തവ പുകളിനാല്‍ ശ്രീനരപതേ

പുതിയ കവിതകള്‍


പഞ്ചമുക്തകങ്ങള്‍
മോഹനന്‍ മൂലയില്‍
ശലഭശോഭ പകർന്നു പരന്നൊരി -
പ്പുലരിതൻ പുതുതാം കതിർനാളമേ
കളവെഴാതെ യെഴുത്തിനിരുത്തിയി-
ദ്ദളിതസാഹിതി തൊട്ടുതലോടുമോ?
കുടിൽതകർന്നടിയുന്നു, കുലങ്ങളും -
പശി പെരുത്തു നശിപ്പു ദിനംപ്രതി
മലയവാസിനിയാകിയ നീ കനി -
ഞ്ഞിവനുമേകണ,മിന്നുദയാവധം!
മതിവരില്ലയെനിക്കു നിനയ്ക്കുകിൽ
ക്ഷിതിനിവാസരസങ്ങളഹസ്പതേ
ക്ഷതിവരുത്തുക മൃത്യുവിനും പകൽ -
ക്കുതിര തൻ പദതാഡനപീഡയാൽ!
നിദ്രാവിഹീന നിശ;ഞാൻ ദിശതെറ്റിയെത്തു -
ന്നുദ്ദാമഭീകരപിശാചമഹാവനത്തിൽ
ഭദ്രേ! ലലാടപരിശോഭിതചന്ദ്രലേഖാ-
ഭസ്മംപുരണ്ടകനിവാൽത്തൊടുകെന്മനസ്സിൽ!
കാലത്തിനൊത്തുപരിവർത്തനമെത്തിടാത്ത
ശീലം; വരണ്ടു മുരടിച്ചൊരുതത്ത്വശാസ്ത്രം
ചോരയ്ക്കുചോരമതിയെന്നൊരുനീതിബോധം
പാരം ജയിപ്പു കനിവറ്റ നിഷാദവേദം!
മുക്തകങ്ങള്‍
ഹരിദാസ് മംഗലപ്പള്ളി
വീഴും രാക്കണികാങ്കുരങ്ങളുടലിൽപ്പറ്റിപ്പിടിക്കുമ്പൊഴെൻ 
കീഴിൽക്കേഴുവതെന്തിനെന്റെ നിഴലേ! കൈവിട്ടു പോകില്ല ഞാൻ 
ഊഴം കാത്തു വരും സഹസ്ര കിരണൻ കയ്യൂക്കുമായാധിയിൽ 
ത്താഴും നമ്മെയുയർത്തുവാ,നുടനെനാമൊന്നിക്കുമൊന്നായിടും!!!
ഏതോ വിസ്മയ നിസ്വനം കിലുകിലെക്കാതിൽപ്പറന്നെത്തിയെൻ 
ചേതോ മന്ദിരജാലകക്കതകു, പോയ് മെല്ലെത്തുറന്നൊന്നു ഞാൻ 
സ്ഫീതാഭം യമുനാതടം,കമനിമാർ ചുറ്റും,നടുക്കുണ്ടൊരാ- 
ളൂതും പൊന്മണിവേണുവേന്തി,നടനം കണ്ടേറെ നിന്നങ്ങനേ!!
തോട്ടം സ്വന്തമൊരെണ്ണമുണ്ടു, മുഴുവൻ ചുറ്റി,ത്തിരിച്ചെത്തുവാൻ 
കേട്ടോ, കാറിലെനിക്കുവേണമൊരുനാൾ മൊത്തം”, മൊഴിഞ്ഞാനൊരാൾ 
പെട്ടെന്നോതിയടുത്തയാളലസമാ,“യുണ്ടായിരുന്നെൻ വശം 
പൊട്ടക്കാറതുപോലെയൊന്നു, ദുരിതം കണ്ടപ്പൊഴേ വിറ്റു ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുണ്ടൊരുപാടുപേരു, ധിഷണാനൈപുണ്യമുണ്ടെങ്കിലും 
പണ്ടേതൊട്ടതു മൂടിവച്ചു, വളരാൻ ഗൌനിച്ചിടാതങ്ങനേ 
വണ്ടിക്കാളകണക്കു പാർട്ടിനുകവുംതാങ്ങിത്തളർന്നാർത്തരാ- 
യാണ്ടോരോന്നുകഴിച്ചിടുന്നു വെറുതേ ഭൂമിക്കു ഹോമിക്കുവാൻ!
രണ്ടു മുക്തകങ്ങള്‍
തൃക്കഴിപ്പുറാം രാമന്‍
കാൽത്തലയിണ
മുറിച്ചുമാറ്റിയ തൻ കാൽ
കുറച്ചു നേരം തനിക്കു തലയിണയായ്
കിടച്ചു യുപിയിലൊരുവനു,
കഥിച്ചിതിന്നാൾ ശരിക്കു പത്രങ്ങൾ.
നിഷ്ക്രിയ ദയാവധം
പുഷ്ക്കല നിയമം വഴിയിനി
നിഷ്ക്രിയമാകും ദയാവധം നല്കാൻ
മുഷ്ക്കെഴുവോരുടെ വാദം
ശുഷ്കിക്കുകയാൽ യഥാർത്ഥമാവും പോൽ!
സ്ത്രീചിന്തകൾ 
രാധാദേവി
സൃഷ്ടിച്ചൂ നാരിയായിട്ടിവിടെയൊരുതരിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത വേഷം 
കെട്ടിച്ചൂ ഭാര്യയാകാനുലകിതിൽ വഴിമുട്ടിച്ചു മട്ടിച്ചു ചിത്തം
പൊട്ടിച്ചൂ ഗേഹബന്ധം മമ, ഭാവജലധിയ്ക്കക്കരെയ്‌ക്കുള്ള പോതം
വെട്ടിയ്ക്കാനായതില്ലിന്നവനിയി, ലിവളെൻ ചൊല്ലിയാട്ടം പിഴച്ചൂ
സ്ത്രീയാണുശക്തി,യുലകത്തിലെയുണ്മ, യൊട്ടും
തേയാത്ത ബന്ധമിവിടെപ്പണിതീർത്തിടുന്നോൾ
ചായുന്നു ലോക, മവളിന്നു ജഗത്തിലെങ്ങും 
മായാത്തസുന്ദര തരംഗമൊരുക്കിടുന്നൂ 
വന്നു ഭൂവിലതു ശാപമല്ല,  മകള, മ്മയും സഖിയുമാകുവാ –
നൊന്നുചേർന്നു നിലകൊണ്ടു വീട്ടിലൊരു പൊൻവിളക്കു തെളിയിയ്ക്കുവാൻ
വന്നിടൊല്ല ‘ജിഷ ‘ ‘സൗമ്യ’ മാരബലവൃന്ദമല്ലറികലോകമേ
ഇന്നുലോകവനിതാദിനത്തിലവളോടു ചൊല്ലിടുക സാന്ത്വനം
ആനച്ചന്തം
മധുരാജ് പി സി
ഉയരത്തിലുമേറെ ഭങ്ഗിയാൽ
പെരുമാറ്റത്തിലെസൌമ്യശൈലിയാൽ
ശിവസുന്ദരനാമമേറ്റവും
ശരിയായ്ച്ചേർന്ന ഗജം ചരിഞ്ഞുപോയ്!
പുതുഗാഥ‌
ദാമോദരപ്പണിക്കര്‍
തേടുന്നു പോൽ വഴികളിന്നു വരെപ്പഠിച്ച -
നാടിൻ ചരിത്ര മിനി മാറ്റി വരച്ചിടാനായ് 
പാടാം നമുക്കു പുതുഗാഥകള പ്രകാരo
നാടിന്റെ ഭാവിയിനി നമ്മുടെ കയ്യിലാക്കാം
ചിന്തകള്‍
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍
ഇരുളിനലകളൊന്നായ്‌ മാറ്റിവന്നെത്തി നിൽക്കു
ന്നരുണകിരണവൃന്ദം മുഗ്ദ്ധമായ്‌ ഭൂവിലെങ്ങും
പറവകളഴകോടേ പാറിടുന്നൂ ,നറും പു
ഞ്ചിരിയൊളി വിതറുന്നൂ പൂക്കളും, സുപ്രഭാതം!
നിറമേകിനിന്ന മഴവില്‍പ്പതുക്കെയായ്
മറയുന്നു, മേലെനിറയുന്നു കാര്‍മുകില്‍
കരയാനൊരുങ്ങി ഗഗനം, മനസ്സുമി
ന്നൊരുപോലെയെന്നു വെറുതേ നിനച്ചു ഞാന്‍!
പേറും ജീവനെ തന്‍ വയറ്റിനകമേ
നാളേറെ, ഭക്ഷിച്ചിടും
തോറും ഛര്‍ദ്ദിവരും വപുസ്സിനഴകോ
പോയ്പ്പോകുമെന്നാകിലും
നീറും വേദനയാല്‍ പുളഞ്ഞു ശിശുവി
ന്നുത്‌പത്തിയേകാന്‍ തുനി
ഞ്ഞേറേകഷ്ടതയോടെ വാണ വനിതാ
ലോകര്‍ക്കൊരെന്‍ കൂപ്പുക!
ദുർവ്വിധി
യദു മേക്കാട്
സ്വപ്നം കണ്ടു;പിറന്നിടുന്ന ശിശുവൊ
ന്നമ്മേ വിളിയ്ക്കുന്നതും;
പാലൂട്ടുന്നതു,മുമ്മവച്ചു പതിയെ-
ത്താരാട്ടുപാടുന്നതും
തെറ്റിപ്പോയതു ഹന്ത! വിപ്ലവരസം
വന്നെത്തിയാഘാതവും;
ഗർഭത്തിൻസ്രവണം മുറയ്ക്കു ഖലര
ങ്ങമ്മയ്ക്കൊരുക്കീലയോ
സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
21 വി.കെ.വി. മേനോന്‍ :
ഇക്കാലത്തിനിണ‌ങ്ങിടുന്നൊരിതിവൃ
ത്തത്തെ സ്സുപദ്യങ്ങളായ്
ത്തീര്‍ക്കാനുള്ളൊരു വാക് പടുത്വമിയലും
വീകേവി മേനോനഹോ
തല്ക്കാലം മമ ഹൃത്തിലില്ലപരമാം
നാമങ്ങളേതും, ശരി
യ്ക്കൊക്കാന്‍ തക്കൊരു പേരു ഞാനരുളിടാം
പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍ കവി
22 വി.വിശ്വനാഥന്‍ നമ്പ്യാര്‍
വമ്പന്മാര്‍ വാണ ഭാഷാദ്രുതകവനകലാ
രംഗഭൂവിങ്കലേറ്റം
മുമ്പന്‍, വാഗ്വല്ലഭന്‍ സദ്വിബുധസദസി സ
മ്മാന്യനാം മാന്യദേഹം
നമ്പ്യാര്‍ നാരായണാഖ്യന്‍ ചില‌രറിവു വെറും
കേസിയായ്, വിശ്വനാഥന്‍
നമ്പ്യാര്‍ക്കദ്ദേഹമായുള്ളൊരു സമത വിശേ
ഷിച്ചുരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ
23 പി. എന്‍. വിജയന്‍
നന്നായ് കാവ്യം ചമയ്ക്കും കഥകളെഴുതിടും
ലേഖനം പോലുമാകാ
മെന്നല്ലിംഗ്ലീഷുഭാഷ‌യ്ക്കകമപ‌രിമിത
ജ്ഞാനവും ചേര്‍ന്നൊരാളായ്
മുന്നം സര്‍ദാര്‍ പണിയ്ക്കര്‍ പ്രഥിതകവിവരന്‍
വാണു, തത്സാമ്യമോ‍ര്‍ത്താ
ലിന്നാരാണയ്യ പിയ്യെന്‍ വിജയനൊരുവന‍
ല്ലാതഹോ ചൊല്ലുവാനായ്
 
24 ദാമോദരപ്പണിക്കര്‍
മണിച്ചിറകു വീശിയാ കവനപക്ഷി ദാമോദര‌
പ്പണിക്കരുടെ ചിത്തമാം ഗഗനസീമ്നി പാറുന്നിതാ
ഗണിപ്പു മമ മാനസം കളവു വിട്ടു മൂലൂരെഴും
പണിക്കരൊടു തുല്യനീ കവിയൊഴിച്ചൊരാളാരുവാന്‍
25 പി.ആര്‍.പുരുഷോത്തമന്‍പിള്ള‌
കള്ളമെന്നിയെ നടന്നു പണ്ടു കവിതാപഥത്തി-
ലൊരുവന്‍ നമു
ക്കുള്ളമന്നു കുളിരാര്‍ന്ന മട്ടിലിഹ രാമചന്ദ്ര-
കഥ പാടിനാന്‍
ഉള്ളതോതുവനിവന്‍ സമാനത കഥിയ്ക്കിലിന്നു
പുരുഷോത്തമന്‍-
പിള്ളയാണിത‌ഴകത്തെഴുന്നൊരു കുറുപ്പിനോട-
ഴകിലൊത്തവന്‍
26 ഫാദര്‍ പി.കെ.ജോര്‍ജ്ജ്
കട്ടക്കയം സഹൃദയാവലി തന്‍ മനസ്സു
കട്ടന്നു വാണു കവിതാരസമര്‍ മ്മ‌വേദി
തിട്ടം നിനയ്ക്കിലിഹ‌ പാതിരി ജോര്‍ജ്ജു പീ കെ
യ്ക്കൊട്ടല്ല തത് ക്കവിയൊടുള്ളൊരു സാമ്യമോതാം
27 ഹരിദാസ് മംഗലപ്പിള്ളി
 
ആര്‍ക്കും നന്നേ രുചിയ്ക്കും പല പല ഫലിതം
ചേര്‍ന്ന പദ്യങ്ങളേറെ
ത്തീര്‍ക്കും, സാരസ്യസാരാന്വിതമതു രചനാ
ഭംഗിയാല്‍ തുംഗശോഭം
നോക്കുമ്പോളെന്തുകൊണ്ടും വരകവി ഹരിദാസ്
മംഗലപ്പിള്ളി‍യോടി
ങ്ങൊക്കുന്നൂ കാവ്യലോകപ്പുകള്‍ പെരിയ‌ പുരാന്‍
സല്ക്കവീന്ദ്രന്‍ കരീന്ദ്രന്‍
 
28 ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍
ധാരാളം കാവ്യസൌഗന്ധികസുമനികരം
പേര്‍ത്തുമര്‍ച്ചിച്ചു നിത്യം
വാരാളും കൈരളീദേവിയെ വടിവൊടു സേ
വിച്ചു പാലിച്ച ധന്യന്‍
ചേരാനെല്ലൂരു കര്‍ത്താവിതി പെരുമ പെടും
കൃഷ്ണനാമാവൊടിപ്പോള്‍
ചേരാനാരാണു വേറെത്തിരയുകി,ലരുളാം
ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍
29 വി.എം കുട്ടി
 
കയ്യില്‍ ച്ചേരും കവനവിരുതാല്‍
ഭാഷയാം തന്വിയാള്‍ക്കാ
മെയ്യില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ പുടവ പുതുതായ്
നെയ്തു നെയ്ത‌ങ്ങിരുന്നു
പൊയ്യല്ലോതാം സുകവി ചെറുവാറ്റ
ദ്വിജന്‍ പണ്ടു, ചൊല്ലാം
വിയ്യെം കുട്ടിയ്ക്കിതു പൊഴുതഹോ
തീര്‍ച്ചയായ് ചേര്‍ച്ചയാകും
30 ജ്യോതിര്‍മ്മ‌യി ശങ്കരന്‍
 
മുക്കാലും പുരുഷാധിപത്യമിവിടെ
സ്ഥാനം പിടിച്ചുള്ളതാ
മ‌ക്കാലത്തബലയ്ക്കു സാഹിതി തുലോ
മപ്രാപ്യമെന്നാകവേ
സല്ക്കാവ്യങ്ങള്‍ രചിച്ചു പെണ്‍പെരുമ തന്‍
ജ്യോതിസ്സുമായെത്തിയോ
രിക്കാവമ്മയൊടൊക്കുമെന്നരുളിടാം
ജ്യോതിര്‍മ്മ‌യീ ശങ്കരന്‍
♥♥♥
 

 

കവിസദസ്സ്

 

കവികളുടെ അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സാണ്, ഇത്. അപ്രകാശിതങ്ങളായ സ്വരചിതശ്ലോകങ്ങള്‍ മാത്രം അനുവദനീയമായ ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സു സൈറ്റില്‍ നടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങളില്‍ സ്രഗ്ദ്ധര, ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം ,മന്ദാക്രാന്ത, മാലിനി, വസന്തതിലകം , രഥോദ്ധത, ദ്രുതവിളംബിതം, പുഷ്പിതാഗ്ര, മഞ്ജുഭാഷിണി, വസന്തമാലിക, വിയോഗിനി, ഭുജംഗപ്രയാതം, ശാലിനി, വംശസ്ഥം, ഇന്ദ്രവജ്ര/ഉപേന്ദ്രവജ്ര/ഉപജാതി, സമ്മത, അപരവക്ത്രം, പ്രഹര്‍ഷിണി, സ്രഗ്വിണി, സ്വാഗത, തോടകം, പഞ്ചചാമരം, ശിഖരിണി, പൃത്ഥ്വി,ശങ്കരചരിതം, ഹരിണി, മല്ലിക, കുസുമമഞ്ജരി, മത്തേഭം,ശംഭുനടനം എന്നീ വൃത്തങ്ങള്‍ അഞ്ചു റൌണ്ടു വീതം പൂര്‍ത്തിയായി.

അടുത്ത അഞ്ചു റൌണ്ടു ' ശ‍ംഭുനടനം ' വൃത്തം സ്വീകരിക്കാമെന്നു നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

സ്രഗ്ദ്ധര‌ വൃത്തം രണ്ടാമതും ആരംഭിക്കുന്നു.. സൈറ്റില്‍ സദസ്സു ഇപ്പോഴും തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 


പങ്കെടുക്കുന്ന കവികള്‍  1.അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ,2.കൈതയ്ക്കല്‍ ജാതവേദന്‍, 3.രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്, 4.ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍,5.വാരിയത്ത് കുട്ടി,6.അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ,  7.ജോയ് വാഴയില്‍, 8.ശ്രീജ പ്രശാന്ത്, 9.മധുരാജ് പി സി, 10.നാമംഗലം മാധവന്‍, 11.ആത്രശ്ശേരിശ്രീദാസന്‍, 12.ജയകൃഷ്ണന്‍, 13.ഹരിദാസ് മംഗലപ്പള്ളി, 14.ദാമോദരപ്പണിക്കര്‍ , 15.സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോള്‍, 16.രാജേഷ് വര്‍മ്മ, 17.പി എന്‍ വിജയന്‍, 18.ഗീത വാസുദേവന്‍, 19.തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍, 20.സന്തോഷ് വര്‍മ്മ, 21അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍ 

 

2115
ഇല്ലാ ദാരിദ്ര്യമാര്‍ക്കും, മഴ വെയില്‍ കുളുര്‍ മ
ഞ്ഞൊന്നുമേ കഷ്ടമേകാ
നില്ലാ, കാഠിന്യമേറും പണി പണിവതിനു
ണ്ടന്യനാട്ടാരനേകം,
ചൊല്ലാളും തത്വചിന്താമയമിഹ ദിവസം
നീക്കിടാമോര്‍ക്കിലെല്ലാം
സ്വര്‍ല്ലോകം തന്നെയത്രേ പരമവനിയിലീ
പേരെഴും കേരളശ്രീ
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 
2116
ചൊല്‍‌ക്കൊള്ളും പ്രേംനസീറൊത്തഴകിയ വിജയശ്രീ നടിച്ചുള്ളതാം കു -
ഞ്ചാക്കോച്ചിത്രങ്ങളാര്‍ക്കും കരളിനുകുളിരും നര്‍ത്തനത്തിന്റെ വായ്പാല്‍
ഇക്കാലത്തും സ്മരിപ്പേന്‍ സിനിമകള്‍ മലയാണ്മക്കു പൊന്നാപുരം കോ -
ട്ടയ്ക്കൊത്തേതൊന്നു നല്കും കിടുകിടുവിറ തന്‍ വാള്‍പ്പയറ്റിന്റെ മാറ്റാല്‍
രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്
2117
ഇന്നേറ്റം ഭക്തിപൂര്‍വ്വം പലവിധ നിറവില്‍ തീര്‍ത്ത മാല്യങ്ങളെല്ലാം
നിന്‍മുന്നില്‍ വച്ചതില്ലേ, കൃപയൊടിവനെയും കാത്തിടേണേ, ഗണേശാ
വന്നീടും ദുഃഖമെല്ലാമുടനടി മുടിയാന്‍ നിന്‍ വരംതന്നെ വേണം
വന്നാലും ദീനബന്ധോ, തവകരമതിലായ് വച്ചിടാം മോദകം ഞാന്‍.
ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍
2118
നിറ്മാല്യം കാണുവാന് ഞാനിവിടെ ദിവസവും കാത്തുനില്ക്കും പ്രഭാതേ
കാണാറുണ്ടേപ്രസന്നാനനയെ തൊഴുതു കൈകൂപ്പി നില്ക്കും ശുഭാംഗേ
മിണ്ടീട്ടില്ലാപറഞ്ഞില്ല മനസിലുണരും സ്നേഹമെന്നാലുമയ്യോ
പേടിക്കുന്നൂ നിഗൂഢാശ വിധിവിഹിതമോയെന്നു ചിന്തിച്ചു നിത്യം.
വാരിയത്ത് കുട്ടി
2119
മാഹാത്മ്യം ചൊല്ലിടട്ടേ , യറിയുക “ശിവരാത്രത്തിലായ് പാതി നോൽമ്പിൻ
പ്രാധാന്യം തുല്യമല്ലോ ദശശതമധുനാ നോറ്റൊ“രേകാശി““യോതും .
ഏറും പഞ്ചാക്ഷരത്തിൻ ധ്വനികളിൽ ഭഗവാനെസ്തുതിയ്ക്കേ, മനസ്സാം
തേരിന്നേകുന്നു വെട്ടം, ശിവ! ശിവ! ശിവരാത്രീവ്രതം ശ്രേഷ്ഠമേറ്റം.
അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ
2120
ഏതാണ്ടായസ്തമിക്കാനിനനുസമയ,മാ
പശ്ചിമാകാശദേശേ
ഭീതാവുംമട്ടുകാണാം ദഹനനെരിയുമാ
റുള്ളതാം കാഴ്ച, കഷ്ടം!
ആതങ്കക്കോളിളക്കം പടിപടിയുയരാം,
തീക്ഷ്ണമാമാന്ധ്യമുണ്ടാം
കാതങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്തായുയരുമൊരു വിപത്
ഘോഷവുംവന്നടുക്കാം!
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
2121
ആരാഞ്ഞാൾ കുന്തി മുന്നം വിവിധവിധബൃഹ
ത്തീരുമാനത്തിലെത്താ-
നോരോ തൻപുത്രരോടും മത,മതുമെളിയോ
നാദ്യമെന്നാം ക്രമത്തിൽ
നേരോടെച്ചൊന്നിതപ്പോളവരവരവർതൻ
ന്യായവാദങ്ങളേറ്റം
ധൈര്യത്തിൽത്താൻ, മുതിർന്നൊർ മൊഴിയുടെയെതിരായ്
ചൊൽകവേണ്ടെന്ന മൂലം.
തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍
2122
നാകേന്ദ്രാദിപ്രണമ്യ, ത്രിപുരനിധന, ഹേ
ദക്ഷഗർവാദ്ധ്വരഘ്ന,
ശ്രീകൈലാസാധിനാഥ, ശ്രുതിവിദിത, മഹാ-
ദേവ, ശംഭോ, സ്മരാരേ
രാകാനാഥാല്പധാരിൻ, തുഹിനഗിരിസുതാ
പ്രാണനാഥ, ത്രിശൂലിൻ,
ശോകം മേ ചിത്തടത്തിൽ വരുവതഖിലവും
നീങ്ങുവാനായ് വണങ്ങാം
ദിലീപ്
2123
രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ക്കു പാടാന്‍ വിവിധകഥകളും വാദവും മറ്റുമാകാം
രാഷ്ട്രത്തിന്‍ കാര്യമൊന്നും പറയുക പതിവീ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കില്ല സത്യം
ദംഷ്ട്രം കാട്ടും ചിരിക്കും, ഹൃദയപരിധിയില്‍ സ്നേഹമൊന്നില്ല നൂനം
രാഷ്ട്രം വില്‍ക്കാനൊരുങ്ങും പുനരിവിടെവരും വോട്ടു ചോദിക്കുവാനായ്
അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ‌
2124
ദുഷ്ടന്മാര്‍ സ്വാര്‍ത്ഥലാഭക്കൊതി പെരുകുകയാലക്ഷരശ്ലോകരംഗേ
കഷ്ടം നമ്മോടു കല്‍പ്പിപ്പിതു രസമതിനായ് രാഗമാം പാലു ചേര്‍ക്കാന്‍
സംഗീതത്തിന്നു പണ്ടേയിതിലൊരു ലവവും സ്ഥാനമില്ലെന്ന സത്യം
ശങ്കാപേതം മറച്ചിട്ടിവരിവിടെ ജയം കൊയ്തു കൂട്ടുന്നു പാട്ടാല്‍
ഡോ രാജന്‍
2125
സംസ്കാരത്തിന്റെ സാരം സഹജനപരനും
നന്മയെസ്സഞ്ചയിക്കാ-
നുൾക്കാമ്പാർന്നോരു സന്മാനസ,മതിലുയരും
കാവ്യസംഗീതശില്പം.
ഇക്കാലത്തുണ്ടനേകം കപടമതികളാം
നേതൃമോഹാർത്തരോടി-
സ്സംസ്കാരത്തിന്റെ സിംഹാസനമതിലവരോ-
ധിക്കുവോർ തങ്ങളെത്താൻ.
ജോയ് വാഴയില്‍
2126
ഇന്നും വന്നില്ല സൂര്യൻ, വഴിയിലെവിടെയും നല്ലിരുട്ടാ,ണിരുട്ടിൽ
മിന്നും മിന്നാമിനുങ്ങിൻ ചെറിയ ബഹളമാണിപ്പെരും പൂരമെല്ലാം
തന്നിൽത്താനേയുരുക്കിത്തെളിവോടു തികവിൽ കത്തിയൊന്നുജ്ജ്വലിക്കാ- 
ന്നൊന്നായ് മുന്നേറിടട്ടേ വനിതകള,വരിൽ നിന്നുയിർക്കും വിഭാതം!
ശ്രീജ പ്രശാന്ത്

 സമസ്യ 


(സൈറ്റില്‍ കൊടുക്കുന്ന സമസ്യകളും പൂരണങ്ങളും )

 

സമസ്യ നമ്പർ 283
ചിരിച്ചു കൊണ്ടു കണ്ഠമൊന്നരിഞ്ഞിടുന്നപോലെയാം
സമസ്യാകാരൻ: ഗീത വാസുദേവന്‍
വൃത്തം: പഞ്ചചാമരം
1
ശരിക്കു പദ്യമോതിടുന്ന മാന്യരാം വിദഗ്ദ്ധരെ
സ്വരത്തിനുള്ള മേന്മ നോക്കി നല്‍കിടുന്ന മാര്‍ക്കിനാല്‍
പുറത്തു തള്ളിയിക്കലയ്ക്കു മാറ്റു കൂട്ടിടും നയം
ചിരിച്ചു കൊണ്ടു കണ്ഠമൊന്നരിഞ്ഞിടുന്ന പോലെയാം
ഡോ രാജന്‍
2
ചിരിക്കുവാൻ മനുഷ്യനേ കഴിഞ്ഞിടുന്നു, ജീവികൾ-
ക്കിരിപ്പതില്ലതിന്നു സിദ്ധി; നീചരായവർക്കതോ,
കുരുക്കിനുള്ളൊരായുധം, ചതിപ്രയോഗകൗശലം
ചിരിച്ചു കൊണ്ടു കണ്ഠമൊന്നരിഞ്ഞിടുന്നപോലെയാം. 
ജോയ് വാഴയില്‍
3
മരിച്ചിടുന്ന വൃദ്ധനേയൊരൈസിയൂവിലായിരം
മരുന്നു കുത്തിവെച്ചു നൂറു ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയും,
പിരിച്ചിടുന്നൊരാശുപത്രി ചെയ്തിടുന്ന പാതകം
ചിരിച്ചു കൊണ്ടു കണ്ഠമൊന്നരിഞ്ഞിടുന്നപോലെയാം.
ജോയ് വാഴയില്‍
4
നടിക്കുവാൻ പഠിയ്ക്കണം നമുക്കു ജീവിതത്തിലായ്
പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിടേണമെങ്കിലെപ്പൊഴും
മനസ്സിലീവിചാരമാണതെങ്കിലെന്തു ചെയ്കിലും
ചിരിച്ചുകൊണ്ടു കണ്ഠമൊന്നരിഞ്ഞിടുന്നപോലെയാം.
ജ്യോതിര്‍മയി ശങ്കരന്‍
5
മനുഷ്യജന്മമെത്രയും മഹത്വമാര്‍ന്നതെന്നുതാന്‍
മനീഷികള്‍ പറഞ്ഞവാക്കു വ്യര്‍ത്ഥമാക്കിടും വിധം
നരന്‍ ചരിച്ചിടുന്ന മാര്‍ഗ്ഗ മിന്നു പാര്‍ത്തു കാണ്‍കിലോ
ചിരിച്ചു കൊണ്ടു കണ്ഠമൊന്നരിഞ്ഞിടുന്നപോലെയാം
ഗീത വാസുദേവന്‍
6
പരക്കെയന്യനോടുനിന്ദയുള്ളിലുണ്ടുവെങ്കിലും
പുറത്തുകാട്ടിടാതെ കൂട്ടിനായടുത്തിടും ചിലര്‍
കറുത്ത, കുഷ്ഠരോഗമാനസത്തൊടെന്തു ചെയ്‌കിലും
“ചിരിച്ചു കൊണ്ടു കണ്ഠമൊന്നരിഞ്ഞിടുന്നപോലെയാം.
കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍
7
അറിഞ്ഞിടാത്തവര്‍ തരുന്നഭക്ഷണ‍ങ്ങളൊട്ടുമൊ
ന്നൊരിയ്ക്കലും രുചിച്ചിടാന്‍ തുനിഞ്ഞിടായ്ക യാത്രയില്‍
തരത്തിലായടുത്തുകൂടിയൊക്കെയും കവര്‍ന്നിടാം
ചിരിച്ചു കൊണ്ടു കണ്ഠമൊന്നരിഞ്ഞിടുന്നപോലെയാം
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍
8
ഒരുത്തിയിന്നൊളിച്ചു ഭർതൃമിത്രമൊത്തു പോയിപോൽ
കരത്തിലാക്കി വീട്ടിലുള്ള പണ്ടവും പണാദിയും
മരിച്ച പോലെ മേവിടുന്നു കാന്ത,നീ പ്രവൃത്തി, ഹാ!
ചിരിച്ചു കൊണ്ടു കണ്ഠമൊന്നരിഞ്ഞിടുന്ന പോലെയാം
പീതാംബരന്‍ നായര്‍
9
ഒരിക്കലും നിനച്ചതല്ല ജീവിതം തളർത്തു മീ-
പ്പരിക്കു നിൻ മനസ്സിനേൽക്കു മെന്ന കാര്യമന്നു ഞാൻ
അറിഞ്ഞു കൊണ്ടു സംഭവിച്ച കാര്യമല്ലതെങ്കിലും
ചിരിച്ചു കൊണ്ടു കണ്o മൊന്നരിഞ്ഞിടുന്ന പോലെയാം
ദാമോദരപ്പണിക്കര്‍
10
മുടന്തുമെന്റെ പാദമിന്നു നൃത്തതാളമാർന്നുവോ? /
തുടുത്തുപോയ ചുണ്ടിലും മുരിക്കുപൂവിരിഞ്ഞുവോ/
ഇടയ്കിടയ്ക്കു നിന്റെയീ പുകഴ്ത്തലിൽ വലഞ്ഞുഞാൻ
ചിരിച്ചുകൊണ്ടു കണ്ഠമൊന്നരിഞ്ഞിടുന്നപോലെയാം
സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍
സമസ്യ നമ്പർ 284
കാലം മായ്ക്കാത്തതീയൊന്നറിയുക, നിമിഷാ
യുസ്സു മറ്റുള്ളതെല്ലാം.
സമസ്യാകാരൻ: ജോയ് വാഴയിൽ
വൃത്തം: സ്രഗ്ദ്ധര
1
ചേലില്‍ കത്തുന്ന ദീപം ചടുലപവനനൊന്നാഞ്ഞുവീശിക്കെടുത്തും 
കാലന്‍താനേ  കൊളുത്തും ചിതയണയുവതാം മേനി ഭസ്മീഭവിച്ചാല്‍
മാലേകീടും വിശപ്പാല്‍ ജഠരകുഹരമുള്ളില്‍ ജ്വലിക്കുന്ന തീയാം
കാലം മായ്ക്കാത്ത തീയൊന്നറിയുക നിമിഷായുസ്സു മറ്റുള്ളതെല്ലാം
രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്
2
നാലാമ്നായം സ്തുതിക്കും പൊരുളഖിലമടക്കും പ്രപഞ്ചസ്വരൂപം,
മേലുംകീഴേതുമില്ലാ വിവിധസമയഭേദങ്ങളും കാണ്മതല്ല,
സ്ഥൂലംതാന്‍ സൂക്ഷ്മമെന്നും പറയുവനരുതാം ബ്രഹ്മമാം പൂജനീയം;
കാലം മായ്ക്കാത്തതീയൊന്നറിയുക നിമിഷായുസ്സു മറ്റുള്ളതെല്ലാം!
രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്
3
തൈലം തേച്ചൊന്നു നില്‍ക്കാം, പുഴയുടെയരികില്‍ പാറമേലും കിടക്കാം
കോലം മാറാതെ നോക്കാം, പ്രതിദിനമിനിയും പ്രായവും കൂടിടുമ്പോള്‍
മൂലം നക്ഷത്രമല്ലേ പലതരവിഷമം നേരിടാനായൊരുങ്ങാം
"കാലം മായ്ക്കാത്തതീയൊ ന്നറിയുക, നിമിഷാ യുസ്സു മറ്റുള്ളതെല്ലാം
അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ‌
4
ചേലഞ്ചുംലീലകാണിച്ചനവധിവിധമാ
മാടയുംചുറ്റിയോരോ
കോലംകെട്ടുന്നുതാ,നെന്നറിവു മറവിതൻ
താഴ്ച്ചയിൽപ്പൂഴ്ത്തിയോരേ,
ഈലോകം മിത്ഥ്യ,യൊന്നാണിവിടെ സകലതും,
സത്യമാമാത്മരൂപം!,
കാലം മായ്ക്കാത്തതീയൊ,ന്നറിയുക നിമിഷാ
യുസ്സു മറ്റുള്ളതെല്ലാം
ദേവദാസ് മായന്നൂര്‍
5
കാലത്തിന്‍ കുത്തൊഴുക്കില്‍ സകലതുമഴിയും ബന്ധുമിത്രങ്ങള്‍ സമ്പ
ത്താലോചിച്ചാലിതൊന്നും ചിരതരമെവനും കൈവശം നില്‍ക്കുകില്ല
ശീലത്തിന്‍ മേന്മയാലേ ഭുവി നരനുളവാം കീര്‍ത്തി താന്‍ ശാശ്വതം കേള്‍
കാലം മായ്ക്കാത്തതീയൊന്നറിയുക നിമിഷായുസ്സു മറ്റുള്ളതെല്ലാം
ഡോ രാജന്‍
6
ജാലം തന്നേ നിനച്ചാല്‍ ജരയുടെ വികൃതി
ക്കയ്യടുക്കുമ്പൊഴേയ്ക്കും
കോലം കെട്ടോരവസ്ഥാന്തര‌മതിലണയും
ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം
ആലംബം മൂന്നു ലോകത്തിനുമെവനവനില്‍
ചിത്തമേ നീചരിയ്ക്കൂ
കാലം മായ്ക്കാത്തതീയൊന്നറിയുക, നിമിഷാ
യുസ്സു മറ്റുള്ളതെല്ലാം
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 
7
കാലും കൈയും കവർന്നിട്ടിവിടെ മണികസൗ
ധങ്ങളേറെപ്പടുത്തും
കാടും മേടും വളച്ചിട്ടവനിയിലധികം
സ്വന്തമാക്കിപ്പതിച്ചും
കാമത്തിന്നന്ത്യമില്ലെ,ന്നറിവകമുണരും
നേരമാത്മാവു മാത്രം
കാലം മായ്ക്കാത്തതീയൊന്നറിയുക, നിമിഷാ
യുസ്സു മറ്റുള്ളതെല്ലാം
സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍
8
കോലം മാറുന്നു നിത്യം, പ്രകൃതി സഹജമാ-
മാർദ്രഭാവങ്ങൾ തീർത്തും
പാലിക്കേണ്ടെന്നഹം ഭാവവുമഹ ഹ,സ്വയം
ചാർത്തി നില്ക്കുന്നു മർത്ത്യൻ
ശീലിക്കേണ്ടുന്നതെല്ലാo സുലഭ മനു ദിനo
ചേർന്നിട്ടേമനസ്സിൽ -
ക്കാലo മായ്ക്കാത്ത തീയൊ - ന്നറിയുക, നിമിഷാ-
യുസ്സു മറ്റുള്ളതെല്ലാം
ദാമോദരപ്പണിക്കര്‍
9
കാലത്തിൻ കുത്തൊഴുക്കിൽ സകലവുമകലും,
ഹ്രസ്വമുർവീനിവാസ-
ക്കാലം, സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം മണലിലെഴുതി മാ-
യ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാവും.
ആർ ലംഘിക്കും വിധിച്ചാർ,ത്തിവിടെ വിലപിടി-
പ്പാർന്നതോ, സ്നേഹസാരം-
കാലം മായ്ക്കാത്തതീയൊന്നറിയുക, നിമിഷാ-
യുസ്സു മറ്റുള്ളതെല്ലാം.
ജോയ് വാഴയില്‍
10
കാടൊക്കെച്ചാരമാക്കും കൊടിയൊരനലനും
കെട്ടുപോം, അഗ്നിശൈലം
കാലം ചെന്നാൽ തണുക്കും, വെറുമൊരു നിമിഷം
മാത്രമാം മേഘദീപം.
കാളും തീയെണ്ണ തീർന്നാൽ കെടു,മെരിയുവതു-
ണ്ടുള്ളിലാത്മാവതല്ലോ
കാലം മായ്ക്കാത്ത തീയൊന്നറിയുക, നിമിഷാ-
യുസ്സു മറ്റുള്ളതെല്ലാം.
ജോയ് വാഴയില്‍
11
കാലം മായ്കാത്തതെന്തുണ്ടിവിടെയതറിയാൻ
വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു ഞാനും
ഭൂലോകത്തേയടക്കീ യിവിടെവിലസിയോ
രൊക്കെയും വിസ്മൃതർ താൻ
കേൾവിപ്പെട്ടോരു ജാതീ മതമിവ സകലം
പോയിടും ശാസ്ത്രമമ്പോ
കാലം മായ്കാത്ത തീ യൊന്നറിയുക നിമിഷാ
യുസ്സു മറ്റുള്ളതെല്ലാം..
കെ എം രാമന്‍ നമ്പൂതിരി
12
ചേലാര്‍ന്നീടുന്ന രൂപം, സുഖ,സുഭഗ,മഹാ
ഭാഗ്യ,മൈശ്വര്യ,മേന്തും
ശീലം, സാമര്‍ത്ഥ്യ,മേറും പണ,മഴല,ണയും
സൌഹൃദം പ്രേമ,മേവം
ആലോചിച്ചാലിതെല്ലാം മൃതിയിലമരുവോ,
രെങ്കിലാ സല്‍പ്രവൃത്തി
കാലം മായ്ക്കാത്തതീയൊന്നറിയുക, നിമിഷാ
യുസ്സു മറ്റുള്ളതെല്ലാം
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍

 

 

കാവ്യകേളി


(ഭാഷാവൃത്തകവിസദസ്സ് )

ഭാഷാവൃത്തത്തിലുള്ള സ്വരചിതങ്ങളായ കവിതാഖണ്ഡങ്ങള്‍ കവികള്‍ കാവ്യകേളിയുടെ നിയമമനുസരിച്ചു പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന സദസ്സാണ് ഇത്. ഇതില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏഴു കവികള്‍ ഈ ക്രമത്തിലാണ്, ഇരിക്കുന്നത്:

1.അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ , 2..രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്, 3. ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍, 4.അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍ ,  5. വാരിയത്ത് കുട്ടി, 6.പൊതാളൂര്‍ വിജയന്‍ 8. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം 9. തൃക്കഴിപ്പുറം രാമ‍ന്‍ 10. സന്തോഷ് വര്‍മ്മ

ഈ സദസ്സ് 01-01-2013 നു ആരംഭിച്ചു

815
ആരുണ്ടിവിടെ ആണായൊരുത്തന്‍
നേരു പുലരാന്‍ വേണമൊരുത്തന്‍
ആയുസ്സൊടുങ്ങാത്ത ചാവു തടയാന്‍
അന്തിക്കു പെണ്ണിനു കാവലു നില്ക്കാന്‍
എരിവയറങ്കിലും പ്രാണന്‍ പുലര്‍ത്താന്‍
അരവയറന്നം നയിച്ചു നല്കാന്‍
ഉയിരു കളഞ്ഞിട്ടും നാടിന്‍റെ മാനം
ഉലകിലെമ്പാടുമുയര്‍ത്തി നാട്ടാന്‍
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
816
ഏവനും കുലീനത്വം ധനത്തിനാ -
ലാവതാമൊപ്പം പാണ്ഡിത്യഭാവവും 
കീര്‍ത്തിയും വരുമേതു വിഷയവും 
പാര്‍ത്തു നിര്‍ണ്ണയം ചെയ്യാം ഗുണാഗുണം 
തന്മയത്വം പ്രസംഗിക്കാം വേഷത്താല്‍ 
കണ്‍മയക്കാം സദസ്യരെയാകവെ 
ആശ്രയം നല്കുമെല്ലാ ഗുണങ്ങള്‍ക്കും 
ശാശ്വതമായ കാഞ്ചനം വിശ്രുതം 
രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്
817
തീക്ഷ്ണനൈരാശ്യമേ,ദുഃഖമേ,വേദന-
യാര്‍ക്കും സ്മൃതികളേ നിങ്ങള്‍
വന്നാലുമെന്നുടെകൂടെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലും
എന്‍ സഹചാരികളായി
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലാര്‍ക്കുമമാനമാനന്ദമാ-
ണെന്നു ഞാന്‍ കേള്‍പ്പതിനാലേ
നിങ്ങള്‍ക്കുമാ സൌഖ്യമേകുവാനെന്‍ മനം
വൈരാഗ്യമെന്യേ തുടിപ്പൂ
ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍
818
സങ്കടമുള്ളിലൊട്ടേറെയു,ണ്ടെന്നിലായ്
എങ്കിലും കണ്ണുനീര്‍ത്തുള്ളിയൊന്നും
തെല്ലുമേ വീഴ്ത്തില്ല‌! തീര്‍ച്ച,യെന്നാധിയൊ
ന്നില്ല ഞാനാരോടുമോതുകില്ല‌
മഞ്ജിമശ്രീയെഴും മന്ദസ്മിതങ്ങള്‍ ഞാന്‍
ചെഞ്ചുണ്ടിലാകേ വരച്ചുചേര്‍ക്കും
പുഞ്ചിരിപ്പൂക്കള്‍ തന്‍ സൌരഭ്യമേകിയെന്‍
നെഞ്ചിലെ ദുഃഖം മറച്ചുവെയ്ക്കും
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍
819
മാതാവു കുഞ്ഞിനമ്മിഞ്ഞ കൊടുക്കുന്ന
ചിത്രമിന്നേറെ വിവാദവിഷയമായ്
കാണുവാനെന്താണു കാരണമെന്നുഞാൻ
എന്നുള്ളിലേയ്ക്കു ചികഞ്ഞു ചിന്തിക്കവേ
കണ്ടതു പണ്ടത്തെ കൂട്ടുകുടുംബവുമെത്രയും
നിർമ്മലരായുള്ള ചേച്ചിമാർ തെക്കിനിത്തിണ്ണയിൽ
മാറും മറയ്ക്കാതെ കുഞ്ഞിനെയൂട്ടുന്നതും, നാട്ടു
കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു രസിപ്പതും.
വാരിയത്ത് കുട്ടി
820
കണ്മണീ നിന്‍മുഖം കാണുന്ന നേരത്തു
കണ്ണനെന്‍‍ മുമ്പില്‍വന്നെന്നപോല
മഞ്ജുളമായുള്ള കൊഞ്ചല്‍കേള്‍ക്കുന്നതോ
സഞ്ചിതസ്നേഹാമൃതോപമാനം
പുഞ്ചിരിച്ചങ്ങനെ നില്ക്കുമേ നീ നല്ല
ചെമ്പനീര്‍പ്പൂവു വിടര്‍ന്നപോലെ
എന്മനസ്സെപ്പൊളും നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ‍
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ താന്‍ മൂളുന്നു
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
821
പഴയ കാലത്തോരോ സംസ്ക്കാര ബീജങ്ങൾ
പുഴയുടെ തീരത്തു പൊന്തി വന്നൂ;
നദിയിലെ വെള്ളത്തിൻവൃദ്ധിപോലായവ
യതിവേഗം നന്നായ് തഴച്ചുവന്നൂ.
മതിമാനാം മർത്യനാപ്പുഴകളെക്കൊന്നിട്ടൊ-
ട്ടിതു കാലമാദിക്കിൽക്കൊണ്ടു തള്ളി
മലമൂത്രാദ്യങ്ങളാം മാലിന്യം പിന്നെപ്പോ -
യലയുന്നൂ കുടവുമായ് കുടിനീരിന്നായ്
തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍ 
822
മാറീടുന്നുലകിലെഴും വസ്തുവെല്ലാം കാലത്തിന്റെ
വീറെഴുന്ന കുത്തൊഴുക്കിൽ പെടുമളവിൽ
നീറീടേണ്ടക്കാര്യമോർത്തു വലുതാമീ പ്രപഞ്ചവും
താറുമാറായി നശിച്ചു പോകുമൊരുനാൾ
ഏറിടുന്ന മോഹമൊരു ഭൗതിക വസ്തുവിൽ ചേർന്നു
പേറിടുന്ന മനസ്സിനു വ്യഥയേകുമ്പോൾ
വേറിടുന്ന ചിന്തകളിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി വലയാതെ
കൂറോടെ കർമ്മമാർഗത്തിൽ ചരിക്കുക നാം

സന്തോഷ് വര്‍മ്മ‌

പുതിയ കവിതകള്‍ 

 

ഭ്രാന്താലയം കേരളം
അനിൽക്കൃഷ്ണൻ അരിയന്നൂർ
ഏറും വിശപ്പിനാൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞെന്നെ
ഭ്രാന്തനായ്‌ മുദ്രകുത്തീടുന്ന ലോകമേ!
കൈപ്പിടിയ്ക്കുള്ളിലാ,യന്നം കവന്നൊരാ
കുറ്റത്തിനായ്‌ കൊന്നുതള്ളുന്ന മർത്യരേ!
എന്നെയാ മൃതു പുൽകീടുമ്പൊഴെങ്കിലും
സ്നേഹമോടെൻ ചുണ്ടിലായൊരു വറ്റു നീ
ഭിക്ഷയായെങ്കിലും തന്നിരുന്നെങ്കിലെൻ
ആത്മാവിനോ മോക്ഷമായിയേനേ!
യാത്രാന്ത്യം
കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍
ഇതുവരെ താണ്ടിയ വഴികളെല്ലാം തന്നെ
പരിചിതമായിരുന്നൂ..
വഴിയിലെപ്പൊന്തയില്‍ അണലിതന്‍ ജന്മങ്ങള്‍
പിഴുവുകള്‍ കാത്തിരുന്നൂ..
ഒരു നിലാപ്പക്ഷിതന്‍ കേഴുന്ന നിസ്വനം
അകലെയുണ്ടായിരുന്നൂ
ഒരു പക്ഷി സാന്ത്വനം തന്ന കാല്‍പ്പാടുകള്‍
കരളിലുണ്ടായിരുന്നൂ..
ഇനിയില്ല  പാതകള്‍ മുന്നോട്ടെന്നുള്ളൊരാ
അറിവു മനം നിറഞ്ഞൂ..
ഇവിടെയൊടുങ്ങണം ആര്‍ത്തലച്ചീടുമീ
തിരയിലതാവാം വിധി..
ഒരുതാരപോലുമില്ലകലെയരുന്ധതി
മറയത്ത് നിന്നിരുന്നൂ
വിധിയിതാണെങ്കില്‍ ഞന്‍ എന്നെ യീ തിരകളില്‍
സ്വയമര്‍ച്ചന ചെയ്തിടാം
ഇനിവേണ്ട ജന്മങ്ങള്‍ എല്ലാ മീയലകളില്‍
ഇനി യാത്ര ചൊല്ലുന്നു, ഞാന്‍
ഭീകരനും ദൈവവും
സുബ്രഹ്മണ്യൻ കുറ്റിക്കോൽ
മൃത്യുഗർത്തത്തിന്നാഴത്തിൽ 
പതിച്ച മതഭീകരൻ
കൂപത്തിൻ മുകൾവാവട്ട-
വെട്ടംനോക്കി വിലാപമായ്
“സർവ്വശക്തനായുള്ളോവേ
എത്തിഞാൻ മതരക്ഷകൻ
സത്യരാജ്യം വരുത്താനായ്
രക്തസാക്ഷിത്വമാർന്നവൻ
കൈകൾ കാലുകൾ ഛേദിച്ചു
കഴുത്തറുത്തു നിർദ്ദയം
കുടലിൽ കുന്തവും കേറ്റി
ഉയിരോടെ പൊരിച്ചവൻ
അന്യപാളയമൊന്നൊന്നായ്
സ്ഫോടനങ്ങളൊരുക്കിയോൻ
മതഭേദമൊടുക്കാനായ്
മതഭ്രാന്തനായ് മാറിയോൻ
ഒടുക്കമൊരു ചാവേറായ്
ഒടുങ്ങീ സ്ഫോടനത്തിൽ ഞാൻ
നൽകെൻ പ്രതിഫലം ക്ഷിപ്രം
സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുയർത്തു നീ’’
വെളിച്ചം ശബ്ദമായപ്പോൾ
മുഴങ്ങീ ഗർത്തമാകവേ 
ദ്യുതിയും ധ്വനിയും തീവ്രം
നടുങ്ങീ പാപിയാമവൻ:
“സ്നേഹമാണീശ്വരൻ, സത്യ-
മതമത്രേ സഹിഷ്ണുത.
സ്വത്വഭേദങ്ങൾ മാറ്റീടാൻ
സർവ്വശക്തൻ അശക്തനോ?!
സ്വരക്ഷ സാദ്ധ്യമാവാത്ത
സേവകൻ ദൈവമാകുമോ?
സ്വച്ഛവിശ്വാസമില്ലാത്തോൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിന്നും അനർഹനാം

 

നമ്മൾ ഒളിജീവിതം നയിക്കുന്നവർ
ദീപ കരുവാട്ട്
സ്നേഹാധിക്യത്താൽ ഹൃദയം വിണ്ടു പോയവർ
ഹൃദയത്തിൽ  ദൈന്യകഥയുടെ സ്മാരകശിലകൾ 
 സൂക്ഷിക്കുന്നവർ അവർ
മനസ്സിന്റെ വേരുകൾ ആ വിള്ളലിൽ ആഴ്ത്തിയിറക്കി 
ഓർമ്മയുടെനനഞ്ഞുതിർന്ന 
ഒരുപിടി പച്ചമണ്ണിട്ട് മൂടും
അപ്പോൾ വീണ്ടും തളിർത്ത്
മുകളിൽ 
പടർന്നു പന്തലിച്ച വിശാലമായ ലോകമുണ്ടാവും
അത്ര തന്നെ വിശാലമല്ലാത്ത ലോകം വേരറ്റത്തും ഉണ്ടാകും
എങ്കിലും 
എവിടേയും തൊടാതെ, അറിയാതെ,
ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം സുഖമല്ലേ
കാരണം
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒളിയ്ക്കാനും മറയ്ക്കാനും ഉള്ളവരാണല്ലോ
നമ്മൾ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

www.aksharaslokam.com

 

സൈറ്റില്‍ അംഗമാകാന്‍  ഇപ്പോള്‍ തന്നെ റജിസ്റ്റര്‍   ചെയ്യുക.(ഹോം പേജില്‍

റജിസ്റ്റെര്‍ ഇന്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്തു കോളങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിക്കുക)

 

സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ 

 

 
1.സഹസ്രദളം :


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

അഷ്ടപ്രാസം ,യമകവിദ്യ, ഗോഹത്യയും ബ്രഹ്മഹത്യയും എന്ന മണി
പ്രവാള ഖണ്ഡകാവ്യം ,കറുത്ത ചേകവന്‍ എന്ന പച്ചമലയാളം കാവ്യം,
രസരാജന്‍, കുറിമാനം (എഴുത്തുകുത്തുകള്‍ , ആശംസകള്‍ , ചരമശ്ലോക
ങ്ങള്‍), അക്ഷരശ്ലോകമാഹാത്മ്യം (നൂറു പൂക്കള്‍, അംബോപദേശം) , തിരു
ശേഷിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ എട്ടു അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി ആയിരത്തിലധികം 
ശ്ലോകങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന കൃതി. 2000ത്തില്‍ കൂനംമൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.


2.അരിയന്നൂര്‍ :


അരിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമത്തിന്റെ സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രം . ക്ഷേത്രത്തെക്കുറി
ച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങള്‍ . ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ സം ഭവങ്ങളുടെ 
വിവരണം . കൂടാതെ നൂറോളം സരസശ്ലോകങ്ങള്‍ editor അരിയന്നൂര്‍ 
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍


3.അക്ഷരശ്ലോക ഡയറക്ടറി 2000:


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

അക്ഷരശ്ലോകകലാരംഗത്തുള്ള സംഘടനകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും 
വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന ഇത:പര്യന്തമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏക കൃതി.


4.ഉപനയനം :

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്: ആദരേടത്ത് നീലകണ്ഠന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാട്
ആദരേടത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ സമാഹാരം .'മയൂരദൂത്' എന്ന സന്ദേശ
കാവ്യത്തിന്റെ പരിഭാഷ പൂര്‍ണ്ണ രൂപത്തില്‍ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ഉണ്ട്.

5.കണ്ണോക്ക് :

ടി.എം . പോള്‍ മാസ്റ്റര്‍ സ്മരണിക. കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ അക്ഷര
ശ്ലോകപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രൌഢലേഖനങ്ങള്‍,പഴയ നൂറു കവികളുടേതാ
യി നൂറു ശ്ലോകങ്ങള്‍ ,കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്റെ 'കാന്തവൃത്തം ' എന്ന 
പുസ്തകത്തിന്റെ പൂര്‍ ണ്ണരൂപം എന്നിവ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ പെടുന്നു.

6.തിലാഞ്ജലി:

പണ്ഡിതവര്യനും ബഹുമുഖപ്രതിഭയുമായിരുന്ന കാര്യാട്ടുശങ്കുണ്ണിനായര്‍
കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി അദ്ധ്യക്ഷനായിരിക്കെ 1989ല്‍ അന്തരിച്ചു. 
അക്കാലത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു സ്മരണികയാണു 'തിലാഞ്ജലി'. മാട
മ്പു കുഞ്ഞുകുട്ടന്റെ അനുസ്മരണലേഖനം, മണ്മറഞ്ഞു പോയ എന്‍.ഡി. 
കൃഷ്ണനുണ്ണി,കെ.എന്‍ഡി., ആദരേടം ,നെല്ലുവായ് കെ.എന്‍ നമ്പീശന്‍ തു
ടങ്ങി പലരുടെയും ശ്ലോകരചനകള്‍ എന്നിവ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ പെടുന്നു.

7.ശിവൊള്ളിക്കൃതികള്‍ :

ശിവൊള്ളിയുടെ ലഘു ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പു, ദാത്യൂഹസന്ദേശം കാവ്യം, 
തെരഞ്ഞെടുത്ത 60 ശ്ലോകങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

8.ശ്ലോകമേവ ജയതേ :

മണ്മറഞ്ഞ ശ്ലോകപ്രതിഭകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ 
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പംക്തിയാണു ഇത്.

9.രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യം :

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : സൂര്യകവി
ജലജ എന്ന വാക്കു അനുലോമമായും പ്രോമമായും ഒരേ പോലെ വാ
യിക്കാവുന്ന പദമാണ്. മോരു തരുമോ എന്ന വാക്യം ഇപ്രകാരം തന്നെ. 
വിലോമപദം ,വിലോമവാക്യം എന്നിങ്ങനെ ഇവയെ വിളിക്കാം. വാക്യം
വലുതാകും തോറും ഇത്തരം ​ഘടന ക്ലിഷ്ടമാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷില്‍ ഒരു ആ
ശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിലോമവാക്യം a man, a plan, a 
canal, panama എന്നാണെന്നു ഗിന്നസ് ബുക്കില്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ ഇതാ ഒരു സംസ്ക്കൃത കാവ്യം. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും വിലോമ
ങ്ങള്‍! മാത്രമല്ല, രണ്ടു ഇതിവൃത്തങ്ങള്‍ ഒരേസമയം പറഞ്ഞു പോകുക
യും ചെയ്യുന്നു. ശ്ലോകങ്ങളുടെ പൂര്‍വ്വാര്‍ദ്ധങ്ങള്‍ ശ്രീരാമകഥ പറഞ്ഞു 
പോകുമ്പോള്‍ ഉത്തരാര്‍ദ്ധങ്ങള്‍ ശ്രീകൃഷ്ണകഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. കാ
വ്യകാരന്റെയും സംസ്ക്കൃത ഭാഷയുടെയും മഹത്വം! നമ്മുടെയെല്ലാം 
സുകൃതവും .
രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യത്തിനു മലയാളവ്യാഖ്യാനം തയ്യാറായിട്ടുള്ള
തു ഖണ്ഡശ: പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആദ്യശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനംകൊടു
ത്തിട്ടുണ്ട്.പണ്ഡിതോത്തമനായശ്രീ.മച്ചട്ട് ടി.നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പീശനാണു 
വ്യാഖ്യാതാവ്.

10.ഗോശാല:

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍
ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍ എന്ന തൂലികാനാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന കെ.പി.
നാരയണന്‍ നമ്പീശന്റെ ശ്ലോകരചനകള്‍ സമാഹരിച്ചതാണു കൃതി. 1994 
ലെ കവനകൌതുകം പുരസ്ക്കാരജേതാവാണു കവി. പുരസ്ക്കാരത്തിന
ര്‍ഹമായ കവിതയും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

11.ഒറവങ്കര ശ്ലോകങ്ങള്‍:

ഒറവങ്കരയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കുറെ ശ്ലോകങ്ങള്‍

12.വൃത്തങ്ങളിലെ താളഘടന:

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അത്തിപ്പറ്റ രവി. 
പരമ്പരാഗതരീതിയില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, താളത്തെ അടിസ്ഥാനഘട
കമാക്കി വൃത്തങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. സംസ്ക്കൃത
വൃത്തമായാലും ,ഭാഷാവൃത്തമായാലും , ചലച്ചിത്രഗാനമായാല്‍ പോലും 
അവയിലെല്ലാം പൊതുവായ ഒരു താളഘടനയെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു .
സൈദ്ധാന്തികഗ്രന്‍ഥം

13. ശ്രീരാഘവയാദവീയം:

രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യം പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിലോമകാവ്യം. 
വെങ്കിടാധ്വരി എന്ന കവിയാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ്. രാമകഥ പറ
ഞ്ഞു പോകുന്ന ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും കൃഷ്ണകഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന 
പ്രതിലോമശ്ലോകം എന്നാണു രചനയുടെ രീതി. ഓരോ ജോടി ശ്ലോകവും
വിലോമമാണെന്നര്‍ത്ഥം . പദച്ഛേദം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

14.നാരായണീയം ഭാഷാവൃത്തത്തില്‍ :

അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്റെ പരിഭാഷ.

15.ഭര്‍ത്തൃഹരി എന്ന  ഫോറം:

ഭര്‍ത്തൃഹരിയുടെ ശതകത്രയം ഭാഷാവൃത്തത്തിലേക്കു പരിഭാഷപ്പെടു
ത്തുക എന്നതാണു ലക്ഷ്യം

16.അരിയന്നൂര്‍  E-Magazine :

ശ്ലോക വിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു മാസികപ്രസിദ്ധീകരണം.  എല്ലാ 10-ആം 
തിയ്യതിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

17.ശയനപ്രദക്ഷിണം:

ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണന്‍ കാക്കശ്ശേരിയുടെ കവിതാസമാഹാരമാണു. സാഹിത്യ
ത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളിലായി നിരവധി പുസ്തകങ്ങള്‍ രചിച്ചിട്ടുള്ള
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവിന്റെ ഈ കൃതി ശ്ലോകങ്ങളും ഭാഷാവൃത്തത്തിലുള്ള
കവിതകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

18.കഥാത്രയീ ശ്ലേഷകാവ്യം: സമ്പൂര്‍ണ്ണമലയാളവ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി.

രാമായണ-ഭാരത-ഭാഗവത കഥകള്‍ ഒരുമിച്ചു പറഞ്ഞു പോകുന്ന വിശി
ഷ്ടമായ ഒരു സംസ്ക്കൃതകാവ്യമാണ്. ഓരോ ശ്ലോകവും മൂന്നു രീതിയില്‍ 
അര്‍ത്ഥം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. ചിദംബരകവിയുടെ ഈ കാവ്യത്തിനു മലയാ
ളവ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു മച്ചാട്ടു ടി. നീലകണ്ഠനാണ്.
വന്ദനശ്ലോകത്തിനു 10 അര്‍ത്ഥമാണു വ്യാഖ്യാതാവു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

19. അഷ്ടപ്രാസം :

സമ്പാദകന്‍ : അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ പി.യു.
ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം  വൃത്തത്തില്‍ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും എട്ടു സ്ഥല
ത്തു കൃത്യമായ താളത്തില്‍ ഒരേ പദം ആവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന വിധം 
പദകുബേരന്മാര്‍ക്കു വിഹരിക്കാനുള്ള രചനാസങ്കേതമാണു അഷ്ടപ്രാസം. 
നാല്പതോളം കവികള്‍ ;നൂറ്റിഅമ്പതില്പരം ശ്ലോകങ്ങള്‍ ; ശ്ലോകസദസ്സു
കളിലൂടെയും കയ്യെഴുത്തു പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും മാത്രം തലമുറകള്‍ 
താണ്ടിയ നിരവധി രചനകള്‍. കുറെ പുതിയ രചനകളും.

20. പെട്ടരഴിയം കൃതികള്‍

പെട്ടരഴിയം വലിയ രാമനെളയതിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികള്‍ ശ്ലേ
ഷം,പരല്‍ ഘടന,ശയ്യാഗുണം തുടങ്ങിയവയില്‍ അദ്വിതീയനായിരുന്നു 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്. വള്ളത്തോള്‍ പോലും പേട്ടരഴിയത്തിനെപ്പോലെ ശ്ലോകം
എഴുതാന്‍ കഴിയണമെന്നു കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ . സപ്തപ്രാസം ദീക്ഷിച്ചു 
രചിച്ചിട്ടുള്ള വഞ്ചിപ്പാട്ടു (നതോന്നത) രീതിയിലുള്ള ഒരു കവിത കൂടി .
ഇതില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്

21.  കാതുകുത്ത്  

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : കുറുവല്ലൂര്‍ മാധവന്‍ 
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു കാലമായി കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി
യുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായി തുടരുന്ന  ശ്രീ കുറുവല്ലൂര്‍ മാധവന്റെ ശ്ലോകസ
മാഹാരം . കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി 1994 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് 
ഈ കൃതി.

22. പച്ചമലയാളം

സാധാരണപ്രയോഗത്തിലുള്ള മണിപ്രവാളമലയാളത്തിന്റെ നിഷേധമാണ് 
പച്ചമലയാളം.സംസ്ക്കൃതപദങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയുള്ള മലയാളമെന്നാണ് 
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സ്, ദുഃഖം ,വിഷമം ....തുടങ്ങി സമ്സ്ക്കൃതത്തില്‍ നി
ന്നു സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദങ്ങളെല്ലാം നിഷിദ്ധം . ഇങ്ങനെയുള്ള 
കാവ്യങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം .

23. അക്ഷരശ്ലോക സദസ്സ്  ഫോറം

അംഗങ്ങള്‍ക്കു  ശ്ലോകങ്ങള്‍ പൊസ്റ്റു ചെയ്തു സദസ്സില്‍ പങ്കെടുക്കാം .

24.  സ്തവപുഷ്പമാലിക

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : പണ്ഡിതഭൂഷണം പി.കെ.രാമന്‍ നമ്പ്യാര്‍ 
ശിഖരിണി വൃത്തത്തില്‍ 50 സംസ്ക്കൃതശ്ലോകങ്ങള്‍ വ്യാഖ്യാനത്തോടു 
കൂടി . തട്ടകത്തമ്മയായ പനങ്ങാട്ടുകര ഭഗവതിയെ സ്തുതിച്ചുള്ളതാണ് 
ഇതിവൃത്തം .കൊല്ലവര്‍ഷം 1106 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകൃതമായത്.

25. .ശ്രീവിജയോദയം മഹാകാവ്യം

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താ : മഹാകവി പന്തളം കേരളവര്‍മ്മ
മഹാകവിയുടെ രണ്ടു മഹാകാവ്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രശസ്തമായതു 
രുഗ്മാംഗദചരിതം ആണ്. എന്നാല്‍ വിജയോദയം കാവ്യവും കാവ്യമേന്മ 
കൊണ്ടും പന്തളത്തിന്റെ സ്വതസ്സിദ്ധമായ ശബ്ദാലങ്കാരവൈദഗ്ദ്ധ്യം  
കൊണ്ടും അതീവ മനോഹരമാണ്.
 
26. കളിയോഗത്തില്‍ 

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍ 
 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവിന്റെ ആദ്യത്തെ കാവ്യ സമാഹാരമാണ്‍ 1990 ല്‍ പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ..

27. ഉഷയുടെ ശയനഗൃഹം

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : മഹാകവി കുട്ടമത്ത്
 
മഹാകവിയുടെ മുഖമുദ്രയായ രചനയിലെ  ശബ്ദസൌന്ദര്യവും ശാലീന
തയും നിറഞ്ഞു നില്‍ ക്കുന്ന ഒരു കൃതി.
 
28.  ആന്തര സാമ്രാജ്യങ്ങള്‍

 
കവിതാസമാഹാരം 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : രാധാകൃഷ്ണന്‍ കാക്കശ്ശേരി 
 
29.  കേരളം


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : മഹാകവി കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ 
കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
കാവ്യം . ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും സമഗ്രവും , അതേ
സമയം മനോഹരവുമായ മലയാളകാവ്യം .  
 
30. പുലരി 
 
കവിതാ സമാഹാരം 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്: : ടി വി ജോസ്മാസ്റ്റര്‍ 
 
കൂനംമുച്ചി അക്ഷരശ്ലോക വേദിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കേ 1997ല്‍ അ
ന്തരിച്ച ടി വി ജോസ് മാസ്റ്റരുടെ കാവ്യ രചനകള്‍ സമാഹരിച്ച കൃതി.


♥